Li Wenwei

Zhejiang University, Zhejiang-Hangzhou, China

Papers

Krish Chetty, Liu Qigui, Nozibele Gcora, Jaya Josie, Li Wenwei, and Chen Fang
Bridging the digital divide: measuring digital literacy
  • April 25, 2018 |
  • Downloads: 5916 |
  • JEL: C83, J20, J22, J23, J24, F63, F66, F68, I24, I25, O15, O19
Krish Chetty, Liu Qigui, Nozibele Gcora, Jaya Josie, Li Wenwei, and Chen Fang
Bridging the digital divide: measuring digital literacy
  • September 27, 2017 |
  • Downloads: 1336 |
  • JEL: C83, J20, J22, J23, J24, F63, F66, F68, I24, I25, O15, O19
  • | 2 comments
  • | Journal Article