Jing Hua Zhang

Macau University of Science and Technology, Taipa, Macau (China)

jhuzhang <at> must.edu.mo
http://www.must.edu.mo/images/FA/files/ZhangJingHua-EN.pdf

Papers

  • November 04, 2016 |
  • Downloads: 4336 |
  • JEL: L83, K32, Z33
  • May 20, 2016 |
  • Downloads: 1465 |
  • JEL: L83, K32, Z33
  • | 8 comments
  • | Journal Article